Werkgebied

Randstad

E-mail ons

info@mfast.nl

Bel/app ons

06-30183681

}

Wachtlijst

2-3 weken

Privacybeleid

Mfast Coaching is zich er bewust van dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Door het onderteken van het toestemmingsverklaring geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Mfast Coaching respecteert de privacy van al haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Mfast Coaching gebruikt al uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij aan Mfast Coaching zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Mfast Coaching zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mfast Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Om de diensten zo optimaal mogelijk te kunnen leveren- Het afhandelen van uw betaling- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Mfast Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mfast Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van maximaal 1 jaar na afronden van de dienst bij Mfast Coaching.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mfast Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mfast Coaching. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mfast.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Mfast Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mfast Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mfast.nl of telefoonnummer 0630183681

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen of feedback heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

 

Wij zijn aangesloten bij

LVSC Beroepsvereniging voor Coaches, Supervisoren en Organisatiebegeleiders

HKZ Gecertificeerd voor het  bieden van ambulante begeleiding aan personen die gediagnostiseerd zijn met PTSS.

Zelfpreventie

Denkt u aan zelfmoord? Praat met iemand van 113. Heeft u schulden? Neem contact op met schuldhulpmaatje.